Podrobná pravidla - změna od 5.3.2018

PRAVIDLA věrnostního programu

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel věrnostního programu nazvaného

„Sbírej body a vyber si dárek“ (dále jen „věrnostní program"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla ve vztahu ke třetím osobám.

Tato pravidla nemohou být po vyhlášení měněna – jejich změna je možná pouze za podmínek uvedených v čl. 19.

 

K zapojení do našeho věrnostního programu nepotřebujete žádnou registraci. Stačí dodržet pravidla programu a řídit se dle níže popsaného návodu, jak se zapojit. Věrnostní program, se sbíráním „bodů“ z výrobků BONAVITA, slouží k ocenění věrnosti stálým zákazníkům, kteří opakovaně nakupují takto označené výrobky. 

 

Do věrnostního programu se zapojíte velmi snadno tak, že si na stránkách společnosti BONAVITA www.bonavita.cz přečtete pravidla věrnostního programu, a začnete nalepovat „věrnostní body“ vystřižené z obalů, Vámi zakoupených výrobků BONAVITA, na hrací kartu, kterou si můžete stáhnout na stránkách www.bonavita.cz . Body jsou stále stejné a platí ze všech obalů výrobků BONAVITA. Pokud by mělo dojít ke změně vzhledu bodů, budete na to s předstihem upozorněni. Pokud nasbíráte, z Vámi zakoupených výrobků, potřebný počet bodů na vybraný dárek na www.bonavita.cz , odešlete kartu s body se svou adresou napsanou na zadní straně karty na adresu:

 

BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Česká republika

a cena Vám bude zaslána Českou poštou.

 

Postup jak odesílat karty s body:

 

na kartu z druhé strany napište:

 

 • dárky, které jste si vybrali na webu www.bonavita.cz
 • Jméno a příjmení, platnou adresu, na kterou chcete dárky zaslat
 • telefonní či e-mailový kontakt (pro případ, že bychom vás potřebovali rychle zkontaktovat ohledně zaslání dárků)
 • Kartu doporučujeme zaslat poštou “doporučeně”.

 

Pravidla:

 1. Organizátorem a pořadatelem je společnost BONAVITA, spol. s r.o., sídlo a provozovna: Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, IČ: 43874088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 7015 (dále jen „pořadatel“).
 2. Věrnostní program bude probíhat nepřetržitě.
 3. Počet jednotlivých dárků je omezen a provozovatel si vymiňuje právo měnit dárky v průběhu věrnostního programu a v případě vyčerpání zásob.
 4. Do programu se lze zapojit pouze s výrobky, na kterých jsou umístěny body. Výrobky bez bodů nejsou do tohoto programu zahrnuty.
 5. Účastníkem Věrnostního programu může být výhradně fyzická osoba starší 18 let, která nakupuje výrobky v rámci jedné základní rodinné jednotky, (Definice rodiny – Citt. Wikipedie: Rodina „základní“ (také jádrová či nukleární) jenž se skládá pouze z otce, matky a dětí, kteří žijí pohromadě). Právnické osoby se nemohou věrnostního programu zúčastnit.
 6. Jestliže bude nákup dle bodu 5) v jedné rodině, nebo dle bodu 7) uskutečňován v množství větším než 5 ks výrobků BONAVITA, je povinností kupujícího ponechat si kopii nákupního dokladu, pro jeho pozdější předložení výrobci, při uplatnění nároku na výběr dárku.
 7. Výjimka z pravidel dle bodu 5) umožnuje sběr bodů právnickým osobám, které provozují stravování v předškolních a školských zařízení typu jesle, mateřské školy, základní školy prvního stupně, které jsou pro účast v programu povinny dokládat kopii nákupních dokladů a předané dárky jsou poté vlastnictvím těchto právnických osob.
 8. Věrnostní program je určen pro jakéhokoliv spotřebitele, který opakovaně nakupuje pro vlastní spotřebu výrobky BONAVITA, definovaného v bodě 5) Pravidel, vyjma zaměstnanců společnosti BONAVITA, spol. s r.o. Za děti do 18 let vyřizuje administrativu jejich zákonný zástupce.
 9. Věrnostního programu se mohou zákazníci účastnit koupí výrobku BONAVITA, který na obalu obsahuje „věrnostní bod“. Tento bod vystřihnou a nalepí na hrací kartu, kterou zašlou provozovateli věrnostního programu.
 10. Účastí v programu každý dává pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu uvedeném těchto pravidel Zapojením do programu vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly programu a zavazuje se k jejich dodržování. Porušení pravidel může být důvodem vyřazení účastníka z programu.
 11. Do programu budou započítány  pouze body čisté, nepoškozené a úplné.
 12. Systém udílení dárků:
 1. Každý spotřebitel, dle definice v bodu 5). který nasbírá z jím nakoupených výrobků dostatečný počet věrnostních bodů a nalepí jejich vystřižené originály na hrací kartu, jejím odeslání na adresu pořadatele, projevuje souhlas s uvedenými pravidly a zapojuje se do věrnostního programu.
 2. Pokud pořadatel zjistí pokus nebo podezření o manipulaci s věrnostními body, například jejich hromadným sběrem ve třídírnách komunálního odpadu, jejich vyměňováním pomocí sociálních sítí na internetu, nebo jiným podobným způsobem, vyhrazuje si právo takto získané body vyřadit bez náhrady z programu a nepředat dárek.
 3. Věrnostní program je určen konečným zákazníkům, spotřebitelům výrobků společnosti BONAVITA, spol. s r. o. v rámci jedné základní rodinné jednotky. Je nepřípustné, aby se do programu zapojovali osoby nakládající s výrobky nebo obaly z výrobků BONAVITA jiným než spotřebitelským způsobem. BONAVITA si vyhrazuje právo nepředat dárek, jestliže počet nasbíraných bodů překročí průměrnou spotřebu cereálních výrobků na osobu a základní rodinu v České republice, dle bodu 5) Pravidel. .
 4. Pokud zákazník / spotřebitel poruší pravidla o sběru bodů z výrobků zakoupených pro vlastní rodinnou spotřebu, může být z věrnostního programu dočasně nebo trvale vyřazen.
 5. Rozhodnutí provozovatele o vyloučení účastníka z věrnostního programu je definitivní a neměnné. O vyloučení z programu bude provozovatel zákazníka písemně informovat. Vyřazení účastníci programu nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany provozovatele, ani na vrácení zaslaných bodů, které budou provozovatelem z programu vyřazeny.
 1. Potvrzení předání dárků:
 1. Účastník, který splní podmínky programu bude osloven pořadatelem BONAVITA z důvodu zaslání dárku. Kontakt může být proveden tak, že mu bude pouze zalána cena na uvedené jméno a adresu.
 2. Pokud účastník splní pravidla programu a karta bude obsahovat potřebný počet bodů vztahujících se k vybranému dárku, který účastník označil, bude mu dárek poslán Českou poštou.
 3. Pokud budou karty obsahovat více kódů s jedním výrobním dnem, je povinností kupujícího doložit nákupním dokladem, že došlo k nákupu ve větším počtu než 5 ks jednoho výrobku najednou.
 1. Každý účastník se může programu zúčastnit vícekrát a to vždy zasláním nové originální hrací karty s dalšími body z výrobků BONAVITA, které nakoupí jako spotřebitel pro vlastní potřebu.
 2. Jména účastníků nebudou nikde uveřejňována.
 3. Dárky z programu nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.
 4. Na předání dárků není právní nárok a vymáhání jejich předání je právní cestou vyloučeno.

 

Další ustanovení:                                                         

 1. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá zákonné daňové povinnosti vyplývající z udělení dárku.
 2. Účastí v programu projevuje každý svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadateli, tj. společnosti BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Česká republika, IČ: 43874088, uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během programu byly, až do odvolání tohoto souhlasu, zpracovávány společností BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Česká republika, IČ: 43874088, za účelem vyhodnocení programu a marketingu.

 

 1. Účastník, který poskytl správcům osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej  kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
 2. Vymáhání účasti v programu nebo předání dárku, právní cestou, je vyloučeno.
 3. O programu bude pořadatel informovat prostřednictvím obalů výrobků a na stránkách www.bonavita.cz a www.soutezbonavita.cz, a na face-booku profilu společnosti BONAVITA, spol. s r.o.
 4. Pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkům v souvislosti s užíváním dárku.
 5. Z věrnostního programu jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti BONAVITA  a ostatních na této akci spolupracujících společností. V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, dárek nebude předán.
 6. Pokud pořadatel zjistí pokus o manipulaci s věrnostními body, například jejich hromadným sběrem ve třídírnách komunálního odpadu, nebo podobným hromadným způsobem bez vlastního procesu nákupu výrobku s věrnostním bodem pro vlastní rodinnou spotřebu, vyhrazuje si provozovatel programu právo takto získané body vyřadit bez náhrady z programu a nepředat dárek.
 7. Společnost BONAVITA, spol. s r.o. si vyhrazuje právo věrnostní program zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování a obejití pravidel v takovém rozsahu, že nebude možné zjistit spravedlivý a objektivní průběh věrnostního programu. V případě, že spravedlivého a objektivního průběhu programu by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si společnost BONAVITA, spol. s r.o. právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude společnost BONAVITA, spol. s r.o. účastníky vhodným způsobem informovat.
 8. Aktuálně platná Pravidla programu jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách provozovatele. Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly, která jsou pro něj účastí na programu plně závazná.

 

 1. Úplná aktuálně platná pravidla jsou uložena u organizátora věrnostního programu.

 

Ve Vidovicích dne 5.3.2018     

Pořadatel a organizátor programu

BONAVITA, spol. s r.o.

Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice